بررسی روش های نوین در مدیریت مصرف بارهای صنعتی

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد بررسی روش های نوین در مدیریت مصرف بارهای صنعتیبرای شما نمایش داده می شود که می تواند نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی روش های نوین در مدیریت مصرف بارهای صنعتی

بررسی-روش-های-نوین-در-مدیریت-مصرف-بارهای-صنعتی

دانلود پایان نامه بررسی روش های نوین در مدیریت مصرف بارهای صنعتی در 102 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.


قسمتهایی کوتاه از متن:


چکیده
سيستم هاي قدرت به منظور توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي براساس ظرفيت لحظ هاي، طراحي و نصب مي گردند.
عدم امكان ذخيره سازي انرژي الكتريكي در توان بالا و نياز به سرمايه گذاري بسيار بالاي توليد اين انرژي موجب مي گردد تا تقاضاي قدرت محور اصلي توسعه پايدار در كشورهاي در حال توسعه باشد. قبل از سال ١٩٨٥ مطالعات بسيار وسيعي در زمينه مديريت بخش توليد صورت پذيرفته است.  هدف اصلي مديريت و كنترل در اين زمينه كاهش هزينه توليد و افزايش ضريب بهره برداري در واحدهاي توليد قدرت مي باشد.   بعد از سال ١٩٩٠ نظريه امكان دستيابي به مديريت تقاضا به صورت جدي مطرح گرديد . در اين نگاه مديريت بار به مجموعه اقداماتي اطلاق گرديد كه نه تنها از ديدگاه توليد بلكه كل هزينة تمام شده در بخش هاي توليد، انتقال، توزيع و مصرف حداقل گردد، به طوري كه با تأمين و پاسخگويي به كليه نيازهاي متقاضيان انرژي، كل هزينه انرژي حداقل گردد.
در اين زمينه واحدهاي توليد انرژي نسبت به اعمال مديريت هايي نظير مديريت تعرفه به صورت وسيع اقدام نمودند كه منجر به شكل گيري زمينه هايي نظير تعرفه هاي متغير و تعرفه هاي ديناميكي گرديد . با ايجاد ساختار فوق الذكر مسائلي نظير بهره گيري از نرخها و تعرفه ها در حداقل سازي هزينه هاي انرژي در بخش مصرف و تطابق بخش توليد با تقاضا به منظور كاهش هزينه توليد مطرح گرديد. بخش مديريت تقاضا در واحدهاي صنعتي كه يكي از مصرف كنندگان عمده انرژي مي باشند از جايگاه ويژه اي جهت بكارگيري استراتژيهاي مديريت بار برخوردار مي باشد. مطالعات گسترده اي به منظور كنترل تقاضاي قدرت
در واحدهاي صنعتي نظير استفاده از سيستم هاي زير مطرح گرديد:
(DCS) كنترل كامپيوتري گسترده در صنايع
•    سيستم هاي دو سوخته
•    (Load Priority System) سيستم اولويت بار
•    سيستم ذخيره سازي انرژي و سرما .
•    سيستم توليد همزمان .
•    برنامه ريزي مجدد فرآيند .
•    استفاده از تجهيزات و فرآيندهاي با راندمان بالا .
•    کنترل دور فنها و پمپ ها .
•    برنامه ريزي تعطيلات ساليانه كارخانه و انتقال آن به دوره هاي پربار شبكه برق .
•    بررسي تلفات بي باري و يا كم باري ترانسفورماتورهاي پست كارخانه و بررسي امكان خارج كردن ترانس هاي بي بار و كم بار از مدار
•    بررسي امكان استفاده از سيستم های کنترل اتوماتيک بارهای الکتريکی در راستای کاهش مصرف انرژی
•    ايجاد سيستم تعميرات و نگهداری
•    کنترل توان راکتيو
•    نصب كنتور و انداز هگيري دوره ای پارمترهای الکتريکی در نقاط مختلف جهت كنترل ميزان مصرف
اعمال روش برنامه ريزي مجدد كه در فرآيندهاي غيرپيوسته مي تواند مؤثر واقع شود، منجر به كاهش تقاضاي قدرت به شكل محسوس مي گردد. در اين روش با توجه به محدوديت هاي فرآيند و هزينه هاي انرژي، نسبت به برنامه ريزي مجدد فرآيند اقدامات لازم صورت مي پذيرد. در صورتيكه اطلاعات دقيق فرآيند به همراه محدوديت هاي موجود در آن وجود داشته باشد، مي توان با روشهاي بهينه سازي، برنامه ريزي بهينه فرآيند را انجام داد.
در سيستم اولويت بار، مديريت بار به صورت در مدار قرار دادن و يا خارج كردن بارها به جهت پايين نگه داشتن سطح بار در ساعات پيك در نظر گرفته می شود. سيستم اولويت بار، بارها را با توجه به نياز و اولويت هر بار كه مستقيمًا معياري براي درگيري بار در سيكل توليد است، كنترل مي نمايد. بارهاي كم اهميت نظير فنهاي تهويه مطبوع، گرمايش آب مصرفي غيرفرآيندی، روشنايي محوطه و … اولويت پايين و بارهاي مرتبط با پروسه توليد در اولويت بالايي قرار مي گيرند.
جهت ايجاد گرمايش انرژي حرارتي در صورتيكه هزينه توليد حرارت توسط انرژي الكتريكي از هزينه توليد حرارت توسط انرژي فسيلي كمتر باشد از سيستم دو سوخته استفاده گرديده و حرارت توسط انرژي الكتريكي تامين مي گردد. اجراي استراتژي سيستم دو سوخته به طور نسبتًا شديدي يه قيمت سوخت وابسته بوده و هدف عمده نصب آن ايجاد گرمايش در ساعات غير پيك توسط انرژي الكتريكي و ايجاد گرمايش با سوخت فسيلي در ساعات پيك مي باشد. نتيجة اوليه اين سيستم افزايش ضريب بار به دليل افزايش مصرف انرژي الكتريكي در ساعات غير پيك مي باشد.
در سيستم های ذخيره ساز انرژی از قابليت ذخيره انرژی در مواد واسط بهره گرفته می شود. گرما را مي توان در آب، مواد تغيير فاز دهنده و غيره ذخيره نمود. معمولي ترين كاربرد ذخيره سرما بر پايه ذخيره يخ مي باشد. واحدهاي ذخيره ساز در طول ساعات غير پيك شارژ شده و در ساعات پيك از آنها استفاده مي گردد. اگر سيستم هاي فراهم آورنده حرارت يا سرما بر پايه سوخت هاي فسيلي باشد، نتيجه حاصل از بكارگيري اين سيستم ها كاهش پيك بار و در مقابل اگر اين سيستم ها از انرژي الكتريكي استفاده نمايند، نتايج بدست آمده تركيبي از كاهش پيك بار و پر نمودن دره هاي بار مي باشد.
در سيستم توليد همزمان، توليد برق و بخار به طور همزمان در يك كارخانه صورت می گيرد. مقدار انرژي الكتريكي توليد شده توسط اين واحد ممكن است تمامی و يا بخشي از نياز كارخانه را تامين نمايد و در صورت مازاد بودن برق توليدی، مي توان مقدار مازاد توليد را به شبكه فروخت. سودآوري سيستم توليد همزمان به نرخ تعرفه، قيمت سوخت، راندمان واحد، هزينه عايق و بار گرمايي بستگي دارد. در اين مقاله راهکارهای بهينه سازی مصرف انرژی در تجهيزات انرژی بر الکتريکی ارائه شده است.

فهرست مطالب بررسی روش های نوین در مدیریت مصرف بارهای صنعتی به صورت زیر می باشد:
چکیده   
فصل اول: مدیریت مصرف
1-1 مدیریت مصرف
1-3 سهم انرژی مصرفی سالانه در هر بخش مصرف   
1-4 استراتژی مدیریت مصرف        
1-5 اهداف گزینه های سمت تولید و سمت مصرف       
فصل دوم: نگرشی بر راهکارهای مدیریت مصرف
2-1 روش های بهره وری انرژی     
2-2 بهبود بهره وری انرژی ناشی از قوانین اجباری         
2-5 راهکارهای اجرایی          
2-6 گزینه های پیک سایی          
2-7 برنامه های صرفه جویی در بخش خانگی               
2-8 برنامه های صرفه جویی در بخش صنعت         
2-10 برنامه های صرفه جویی در بخش تجاری       
2-11 برنامه های صرفه جویی در بخش کشاورزی                  
فصل سوم: مدیریت مصرف در بارهای صنعتی         
3-1 اهداف مدیریت انرژی       
3-2 ممیزی انرژی  
3-3 سیستم های محرکه
3-5 مدیریت بارو انرژی الکتریکی در صنایع        
3-5-1 مدیریت بار صنعتی    
3-5-2 ساختار بار صنعتی
3-7 توصیه های مدیریتی و  اجرایی         
3-8 توصیه های عمومی  
فصل چهارم: مدیریت مصرف در صنایع 
4-1 مدیریت مصرف در صنایع سیمان    
4-6 مدیریت مصرف در صنعت نساجی  
4-7 پیشنهاد های اعمال مدیریت انرژی
فصل پنجم: بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در الکتروموتورها
5-1 راندمان موتور الکتریکی استاندارد و راندمان بالا
5-5 روش ستاره مثلث
5-7 کاهش بار موتور های الکتریکی   
5-10 اثرات ناشی از هارمونیکها و نامتقارنی جریان ها و ولتاژها
 5-15 تطابق موتور و بار
5-16 موتور های با راندمان بالا 
5-17 روش های عملی برای افزایش بازدهی موتور 
فصل ششم: پمپ ها و فن ها در صنایع
6-1 VSD ونقش ان در کاهش مصرف انرژی سیستم های پمپ صنعتی
6-9 روش های کنترلی
6-11 کنترل سرعت الکترونیکی بجای کنترل مکانیکی برای پمپ ها
6-12 کنترل سرعت الکترونیکی بجای کنترل مکانیکی برای فن ها
6-13 عوامل فرسودگی وکاهش بازده ی موتورهای برق
6-19 کنترل کننده های دور موتور
6-22 پمپ ها و فن ها 
6-23 پیک سایی از منحنی بار سالانه کشور به وسیله یاجرای برنامه ی تعطیلات  
فصل هفتم: خازن گزاری در صنایع 
7-3 اتصال خازن به شبکه     
7-5 جبران سازی
7-5-1-1 جبران سازی انفرادی
7-5-1-2 جبران سازی گروهی
7-5-1-3 جبران سازی مرکزی 
فصل هشتم: بررسی و بهینه سازی انرژی مصرفی صنایع در شهرک صنعتی کلات
8-1 وضعیت مصرف انرژی
8-2 وضعیت سهم انرژی در قسمتهای مختلف تجهیزات
8-4 بررسی نتایج از دیدگاه مدیریت انرژی
8-5 تعیین اتلاف انرژی و میزان صرفه جویی انرژی در کارخانه
واژه نامه
مراجع

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: مدیریت مصرف انرژی مدیریت مصرف انرژی برق مدیریت مصرف انرژی در ساختمان مدیریت مصرف انرژی در بیمارستان پایان نامه رشته برق مدیریت مصرف بارهای صنعتی دانلود پروژه مدیریت مصرف بار مدیریت مصرف بار در صنایع روش کنترل مصرف بار در صنعت نگین فایل

مطالب مرتبط

بررسی روش های نوین در مدیریت مصرف بارهای صنعتی


ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه تلفن همراه (فصل دوم)

تحقیق دفاتر اقتصادی

طرح توجیهی تولید رو فرشی پارچه ای

بررسی شناخت ريشه اي بي نظمي هاي اجتماعي

حفاظت کاتدیک در خطوط انتقال نفت و گاز

پروپوزال بررسی تمایل جوانان به اعتیاد و علل اجتماعی و عاطفی آن در شهر شیراز

دانلود مقاله تکنیکهای همکاری در شبکههای رادیو شناختی

دانلود پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا PSWQ

مبانی نظری و پیشینه پژوهش معنا درمانی (فصل 2)

بررسي و مقايسه پرخاشگري در بين دانشجويان سه رشته مختلف در دانشگاه آزاد